06-25308175 info@protectinvest.nl

AANSPRAKELIJKHEID

Protect Invest en instructeurs van Protect Invest, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, dat door deelname aan de cursus/training/stage enz. zou kunnen ontstaan.
Protect Invest gaat ervan uit dat de cursist zich hiertegen passend verzekerd.
Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de cursist(en) aan het sportcentrum, het meubilair etc. is toegebracht, wordt op kosten van de cursist(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.
Protect Invest is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursisten, evenmin voor vermissing van in de school achtergelaten spullen.
Indien een cursist door zijn houding en/of optreden in opspraak komt, die de goede naam van Protect Invest zou kunnen schaden, is Protect Invest bevoegd om de cursist verdere toegang tot de cursus te ontzeggen, terwijl de verplichtingen tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
De cursist, die zich in het sportcentrum of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan geschorst of van Protect Invest verwijderd worden.

LIDMAATSCHAP KOSTEN EN BETALING

Bij inschrijving is de cursist eenmalig inschrijfgeld van totaal € 37,50 verschuldigd.
Hier voor krijgt u een PROTECT INVEST® T-shirt en een lidmaatschappas.

Kinderen 5-7 jaar
€ 37,00 (1 keer per week)

Kinderen 8-17 jaar
€ 37,00 (1 keer per week)
€ 49,50 (onbeperkt)

Jongvolwassenen 18-24 jaar
€ 39,50 (onbeperkt)

Volwassenen 25+ jaar
€ 49,50 (onbeperkt)

Na het invullen van ons inschrijfformulier wordt dit bedrag direct van uw bankrekening geïncasseerd.
Protect Invest zal elke maand rond de 25ste incasseren met uitzondering van achterstallige betaling en inschrijving.
Wordt je lid tussen 1-15e van de maand betaal je een hele maand na de 16e een halve maand. Zorg ook dat u duidelijk uw start datum vermeld!
Jeugd die naar een volgende groep gaan bijvoorbeeld van jeugd groep 5-7 jaar naar 8-11 jaar of naar de volwassenen groep, zal automatisch de contributie gewijzigd worden naar het juiste tarief.
Bij het omzetten van uw abonnement van onbeperkt naar 1 keer in de week of andersom dient u voor de 18e  op te geven aan onze administratie E-mail: info@protectinvest.nl.
Na de 18e zijn de betalingen al de deur uit en zult uw abonnement wijziging eerst volgende maand in gaan.
Protect Invest werkt samen met het Sportfonds regio Amsterdam en U-Pas regio Utrecht waardoor mensen met een laag inkomen korting krijgt op het lidmaatschap.
Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, cursussen, sport schoolsluitingen en sluitingen wegens ziektes/ongevallen.
Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt er per post € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de cursist in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven.
Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cursist.
Bij achterstallige betaling van het lesgeld en bij geen respons zullen herinneringen en een aanmaning gestuurd worden vermeerderd met administratiekosten.
Uiteindelijk zal dagvaarding volgen.
Alle kosten komen voor rekening van de student.
Bij achterstallige betaling blijft het lid te allen tijde aansprakelijk.
Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
Heeft u een betalingsachterstand, maar kunt u kunt uw achterstand niet betalen? Dan kunt u een persoonlijke betalingsregeling aanvragen bij Protect Invest.
U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap geld ongeacht welke reden.
Tijdens vakantie periode dat Protect Invest gesloten is, loopt de contributie gewoon door.
Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
We hebben ervoor gekozen vakantie te sluiten i.p.v. jaarlijkse lesgeld te verhogen.

NON-ACTIEF
Indien de cursist wegens ziekte met een duur van meer dan een maand of door beroepsmatige redenen de cursus niet kan volgen, bestaat de mogelijkheid van een non-actief lidmaatschap a € 10,- per maand.

De cursist dient hiervoor bewijsstukken van arts of werkgever aan Protect Invest te overhandigen.
Na ontvangst van de bewijsstukken die u voor de twintigste van de maand heeft opgegeven zullen wij het non-actief lidmaatschap in laten gaan per eerste van de maand.

OPZEGGING

Bij beëindiging lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand die u voor de 1e van de maand dient op te zeggen.
Doet u dit op de 1e van de kalendermaand zelf dan schuift uw opzegtermijn automatisch één volledige kalendermaand op.
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (met inbegrip van e-mail) te gebeuren.
Binnen 14 dagen kunt u na aanschaf van een abonnement bij Protect Invest beroepen op de bedenktijd en daarmee gratis kunnen annuleren.
Zijn uw gegevens al verwerkt en is uw Krav Maga T-shirt en lidmaatschap aangemaakt en verstuurd zullen wij deze in rekening brengen. Stuurt u de spullen netjes terug in goede staat dan zullen wij alleen nog maar 25,- euro in rekening brengen.
Telefonische of mondelinge opzeggingen en/of annuleringen worden niet verwerkt.
Reeds betaalde contributies worden niet met terugwerkende kracht door het Protect Invest en Sportfondsen vergoed!
U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap door het vroegtijdig verlaten/niet bijwonen/niet komen opdagen van cursus of les blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lidmaatschap/contributie bestaan.
Indien u niet tijdig schriftelijk (met inbegrip van e-mail) opzegt, wordt het abonnement maandelijks stilzwijgend verlengd.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient de cursist dit schriftelijk (met inbegrip van e-mail) één maand van tevoren en voor de 1e van de maand op te geven via: info@protectinvest.nl of aangetekend toezenden aan: Protect Invest, Pieter Aertsenhage 30, 3437 NV Nieuwegein.
Bij opzegging van het lidmaatschap krijgt de cursist binnen 14 dagen een schriftelijke (met inbegrip van e-mail) bevestiging toegestuurd.
Dit is tevens uw bewijs voor uitschrijving.
Bij beëindiging lidmaatschap na 20 december heeft u geen recht op restitutie van het jaarlijkse lidmaatschap voor het aankomend jaar.
Mocht u zich bij de bond IKMF NL hebben ingeschreven vergeet dan niet uw lidmaatschap op te zeggen! Let op de bond IKMF NL staat los van Protect Invest u dient zowel naar Protect Invest als de bond IKMF NL een schriftelijk (met inbegrip van e-mail) opzegging te versturen.

TOESTEMMINGSVERKLARING

Op het inschrijfformulier is het verplicht om de toestemmingsverklaring met “JA” of “NEE” te beantwoorden.
Heeft u “NEE” ingevuld op het inschrijfformulier zal Protect Invest alle foto’s / videomateriaal verwijderen van alle publicitaire doeleinde, folder / flyer materiaal en op de website van Protect Invest.
Heeft u “JA” ingevuld dan zal Protect Invest alle foto’s / videomateriaal gebruiken voor alle publicitaire doeleinde, folder / flyer materiaal en op de website van Protect Invest.
Ook na het beëindigen van uw lidmaatschap zal Protect Invest foto’s en videomateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinde, folder / flyer materiaal en op de website van Protect Invest.
Het is niet mogelijk om gepubliceerde foto’s en videomateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor de desbetreffende persoon.
Protect Invest zal geen foto’s / videomateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld.
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Protect Invest kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
Het is verboden om de aangeleerde technieken / foto’s en videomateriaal aan derden ter beschikking te stellen en voor andere doeleinden te gebruiken.
Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te gebruiken voor onderwijs aan derden.
Bij overtreding van de 3 bovengenoemde verboden verbeurt het lid aan Protect Invest een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (zulks nadrukkelijk in afwijking van art.
7:650 BW lid 3 in zin dat de boete door Protect Invest ten eigen behoeven kan worden aangewend), onverminderd de overige aan Protect Invest toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

ALGEMEEN

Aangeleerde technieken zijn uitsluitend voor noodweer situaties! De leerling blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de proportionaliteit en subsidiariteit.
De cursist zal de aangeleerde technieken uitsluitend toepassen op de wijze waarop deze zijn geïnstrueerd.
De instructeur kan zonder opgaaf van reden een cursist te allen tijde uit de cursus verwijderen dan wel de toegang tot de cursus ontzeggen.
Indien de cursist de cursus/les vroegtijdig verlaat of niet komt opdagen, blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld bestaan.
Jongeren onder 18 jaar mogen uitsluitend trainen onder begeleiding van een volwassene met toestemming van ouders of voogd.
De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk aan de ledenadministratie door te geven.
Protect Invest behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie waar de cursus gegeven wordt te wijzigen.
Op officiële en erkende feestdagen worden géén cursussen gegeven.
Wegens vakantie kan Protect Invest vijf weken (25 werkdagen) per jaar voor groepslessen gesloten zijn.
Tijdens de zomervakantie hanteren we een aangepast rooster.
Tijdens vakantie periode dat Protect Invest gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
We hebben ervoor gekozen school vakantie te sluiten ipv jaarlijkse lesgeld te verhogen.
Er zijn een aantal maanden met meer dan 8 lessen per maand, welke compenseren voor aantal gesloten feestdagen.
De meeste schoolvakantie week/weken gaat Protect Invest gewoon door met lessen hou altijd onze agenda in de gaten.
Tijdens de zomervakantie hanteren we een aangepast rooster.
Wegens training, cursus, examens of ziekte kunnen de groepslessen gesloten zijn.
Er zal getracht worden een vervanger te vinden.
U kunt ten alle tijden uw les in halen op een van onze Protect Invest locaties.
Bij niet tijdig vinden van een vervanger zal de les komen te vervallen. Protect Invest gaat tijdens de zomerperiode door met aangepaste zomerrooster in de maand juli en augustus.
Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden.
Als het lidmaatschap niet betaald is, worden bij deelname aan stages – seminars – cursussen – examens extra kosten berekend.
Protect Invest is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen en zal de cursist ingeval van een prijsverhoging, daarvan berichten.

error: Content is protected !!